Mezinárodní předpisy pro ochranu údajů on-line

Předpisy pro ochranu údajů v rámci globálního marketingu.
Datum účinnosti těchto předpisů pro ochranu údajů 26. 6. 2010

Tyto předpisy pro ochranu údajů vysvětlují, jak Abbott Laboratories včetně poboček a přidružených podniků (společně nazývány „Abbott“) zachází s osobními údaji, které nám poskytujete na webových stránkách spravovaných Abbott, jež odkazují na tyto předpisy pro ochranu údajů (společně nazývány „webové stránky Abbott“). Pokud není výslovně uvedeno jinak, nevztahují se tyto předpisy na osobní informace, které jsme od vás obdrželi off-line, na stránky Abbott, které neodkazují na tyto předpisy, na občany Spojených států, na žádné webové stránky třetích osob, na něž mohou webové stránky Abbott odkazovat. Vaše používání webových stránek Abbott podléhá těmto předpisům pro ochranu údajů a podmínkám užívání on-line.

Přečtěte si prosím tyto předpisy dříve, než začnete webové stránky Abbott používat nebo než nám poskytnete své osobní údaje.

Co v těchto předpisech znamená „osobní informace“?
„Osobní informace“ znamená informaci, která vás identifikuje nebo může být použitá pro vaši identifikaci a která je poskytnutá a/nebo shromážděná prostřednictvím webových stránek Abbott. Mezi osobní informace patří vaše jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa a vaše telefonní číslo.

Jakým způsobem Abbott shromažďuje informace on-line?
Abbott shromažďuje informace dvěma způsoby:

 • Osobní údaje, které poskytnete vy:
  Abbott shromažďuje všechny osobní informace, které zadáte do kolonek pro údaje na webových stránkách Abbott. Můžete například uvést své jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu a/nebo jiné informace, abyste získali informace o různých předmětech, registrovali se pro programy Abbott, kontaktovali zákaznický servis Abbott nebo odpověděli na průzkum společnosti Abbott. Pro ochranu svého soukromí byste neměli Abbott poskytnout žádné informace, které nejsou vyžadovány.
 • Pasivní shromažďování neidentifikovatelných informací
  Webové stránky Abbott mohou shromažďovat informace o vašich návštěvách těchto stránek, aniž byste tyto informace aktivně poskytli. Neidentifikovatelné informace mohou být shromažďovány pomocí různých technologií, například cookies nebo webových majáků. Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka převede na harddisk vašeho počítače. Webové majáky (nazývané také soubory GIF, pixely nebo internetové tagy) pomáhají společnosti Abbott rozpoznat soubory cookies na vašem prohlížeči. Váš internetový prohlížeč automaticky převede na webové stránky Abbott některé z těchto neidentifikovatelných informací, například jako URL stránky, kterou jste právě navštívili, a verze prohlížeče, se kterou pracuje váš počítač. Technologie pro pasivní shromažďování informací napomohou ke snadnějšímu používání webových stránek Abbott tím, že umožní Abbott poskytovat lepší služby, upravit stránky podle preferencí zákazníků, shromažďují statistiky, analyzují trendy a jiným způsobem spravují a zkvalitňují webové stránky Abbott. Určité charakteristiky webových stránek Abbott by bez použití technologií pro pasivní shromažďování informací nemusely fungovat. Informace shromážděné těmito technologiemi nemohou být použity pro vaši identifikaci bez dodatečných identifikovatelných informací a Abbott nepřipojí k informacím získaným pomocí uvedených technologií žádné dodatečné identifikovatelné informace. Pokud chcete omezit nebo nepovolit práci výše uvedených technologií, podívejte se prosím níže na bod: „Jak mohu ovlivnit způsob, kterým Abbott shromažďuje informace o mé osobě?“.

Za jakých okolností a za jakým účelem může Abbott shromažďovat a používat osobní informace?
Abbott použije osobní informace, které poskytnete prostřednictvím webové stránky Abbott, pro odpověď na vaše otázky a proto, aby vám mohl být poskytnut efektivní zákaznický servis. Poté, co zadáte osobní informace do formuláře nebo do odpovídající kolonky na webové stránce Abbott, může Abbott použít určité identifikační technologie, které webové stránce Abbott umožní „zapamatovat“ si vaše osobní preference, například části webové stránky Abbott, které navštěvujete nejčastěji, nebo, pokud si zvolíte, také vaši uživatelskou identifikaci. Vaše osobní informace budou použity pouze pro obchodní účely – např. vám nabídneme možnost získávat zprávy o výrobcích nebo službách Abbott, budeme vás zvát k účasti na průzkumech týkajících se našich výrobků, nebo vás upozorníme na speciální reklamní akce, pokud nám k tomu předem dáte svůj souhlas.

Sdružuje Abbott osobní informace?
Abbott může sdružovat osobní informace zákazníků, kteří používají webové stránky Abbott. Můžeme také sdružovat informace v neidentifikovatelné podobě (shrnuté/anonymní údaje), abychom mohli zlepšovat webové stránky Abbott i produkty Abbott, abychom podpořili své výzkumné aktivity a usnadnili jiné obchodní činnosti.

Jak mohu ovlivnit způsob, kterým Abbott shromažďuje informace o mé osobě?
Vždy můžete omezit množství a typ osobních informací, které Abbott získává o vaší osobě tím, že se rozhodnete nezadávat své osobní údaje do formulářů nebo kolonek na webových stránkách Abbott. Některé naše on-line služby jsou dostupné pouze tehdy, pokud nám poskytnete odpovídající osobní údaje. Jiné části webových stránek Abbott se vás mohou zeptat, zda si přejete poskytnout souhlas se zařazením do našich kontaktních seznamů pro nabídky, reklamní akce a další služby, které vás mohou zajímat.

Můžete také obdržet otázky týkající se preferencí, které vám umožní označit, že si nepřejete, aby webové stránky Abbott používaly technologie pro shromažďování anonymních údajů, například soubory cookies, pro „zapamatování“ vašich osobních informací, jako je například uživatelská identifikace nebo poštovní adresa, při vašich dalších návštěvách. Webové stránky Abbott, které tyto technologie používají, vám však obecně neposkytují možnost nesouhlasit s použitím těchto technologií. Některé internetové prohlížeče vám umožňují omezit nebo zabránit používání výše uvedených technologií, které shromažďují neidentifikovatelné informace.

Kdo má přístup k osobním informacím, které se týkají mé osoby?
Přístup k osobním informacím má omezený počet zaměstnanců Abbott, mají ho také určité společnosti, s nimiž může Abbott provádět společné programy, a třetí strany, s nimiž má Abbott smlouvy o poskytování obchodních služeb pro Abbott. Naše zaměstnance školíme ve věci důležitosti ochrany soukromí a způsobu, jak řádně a bezpečně zacházet s údaji o zákaznících a spravovat je. Abbott také vyžaduje váš souhlas v případě, pokud se registrujete pro program, který se provádí ve spolupráci s jinou společností, a tato společnost může vyžadovat přístup k vašim osobním informacím. Dále Abbott vyžaduje od svých smluvních partnerů, aby vaše osobní informace udržovali v tajnosti a používali je pouze pro plnění svých povinností vůči Abbott.

Sdílí Abbott osobní informace se třetími stranami?
Pokud není v této části uvedeno jinak, Abbott nepřevede vaše osobní informace třetí straně, aniž by vám byla poskytnuta možnost toto převedení nepovolit. Abbott může bez vašeho souhlasu poskytnout vaše osobní informace poskytovateli služeb, jímž je třetí strana, která nám pomáhá v obchodní činnosti. Abbott vyžaduje od třetích stran, které jsou poskytovateli služeb, aby vaše osobní informace udržovaly v tajnosti a používaly je pouze pro plnění svých povinností vůči Abbott a v souladu s pokyny Abbott. Abbott si dále vyhrazuje právo poskytnout vaše osobní informace za účelem odpovědi na oprávněnou žádost o poskytnutí informací od vládních orgánů nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem. Pokud Abbott prodá některou ze svých výrobních linek nebo divizí, poskytne kupci vaše osobní informace pouze s vaším souhlasem, pokud je to požadováno platnými zákony, aby vám mohl kupující dále poskytovat informace a služby.

Jakým způsobem Abbott zajistí bezpečnost osobních informací?
Abbott zajistí každou webovou stránku Abbott, která shromažďuje vaše osobní informace, nemůže však zaručit zachování důvěrnosti osobních informací převáděných prostřednictvím internetu. Při poskytování osobních informací přes internet vás vybízíme k opatrnosti. Abbott nemůže zaručit, že přístup k vašim osobním informacím nezíská neoprávněná třetí strana v souvislosti s přenosem vašich osobních údajů. Když proto poskytujete své osobní informace na webovou stránku Abbott, zvažte výhody a rizika. Webové stránky Abbott, na které se vztahují tyto předpisy pro ochranu údajů, uvádějí varování, že kdykoli použijete odkaz na webovou stránku, kterou nespravuje Abbott, měli byste zkontrolovat předpisy pro ochranu údajů platné pro webovou stránku dané třetí strany dříve, než poskytnete osobní informace.

Jakým způsobem chrání Abbott soukromí dětí?
Abbott vědomě neshromažďuje na webových stránkách Abbott žádné osobní informace od dětí (za „děti“ považujeme osoby mladší 18 let). Vědomě neumožňujeme dětem objednávat naše výrobky, komunikovat s námi ani používat jakékoli naše služby on-line. Pokud jste rodičem a zjistíte, že nám vaše dítě poskytlo informace, kontaktujte nás prosím jedním z níže uvedených způsobů a my spolu s vámi danou záležitost vyřešíme.

Jak mohu opravit své osobní informace nebo je vymazat ze stávajících záznamů o zákaznících?
S vaší pomocí bude Abbott udržovat vaše osobní informace aktuální a správné. Můžete požádat o odstranění, opravení nebo změnu svých osobních informací. Svá přání nám prosím sdělte jedním z níže uvedených způsobů, jak nás kontaktovat.

Jak dlouho Abbott uchovává osobní informace?
Všeobecně platí, že Abbott uchovává osobní informace pouze po dobu nutnou pro splnění účelu, za kterým byly informace shromážděny, za předpokladu, že se na uvedené údaje nevztahuje zákonná povinnost uchovávat data po určité období.

Jak mohu kontaktovat Abbott?
Pokud máte otázky týkající se rozsahu, použití, změny nebo vymazání osobních informací, které jste nám poskytli, nebo pokud si přejete odmítnout zasílání dalších zpráv od společnosti Abbott, kontaktujte nás prosím kliknutím na odkaz „Kontaktujte nás“ na webové stránce Abbott, na které se právě nalézáte, nebo nám pošlete e-mail na adresu info@abbott.cz. Můžete také zaslat dopis na následující adresu:

 • Abbott Laboratories, s. r. o.
  Evropská 2591/33D
  160 00 Praha 6
  Česká republika

Při veškeré komunikaci se společností Abbott prosím uvádějte e-mailovou adresu použitou při registraci (pokud byla použita), webovou stránku Abbott, na které jste uvedli osobní informace, kterých se dotaz nebo žádost týká (např. Abbott.com atd.), a detailní popis své žádosti. Pokud si přejete smazat, opravit nebo změnit své osobní informace a kontaktujete nás prostřednictvím e-mailu, uveďte prosím do předmětu zprávy „Žádost o vymazání“ nebo „Žádost o opravu/změnu“. Maximálně se vynasnažíme reagovat co nejdříve na všechny vaše požadavky.

Jak se dozvím o případné aktualizaci předpisů pro ochranu údajů Abbott?
Pokud Abbott změní své pokyny pro ochranu údajů, aktualizovaná verze těchto předpisů bude tyto změny obsahovat a my vás o změnách budeme informovat aktualizací data účinnosti, které je uvedeno na začátku předpisů. Bez újmy na vašich právech podle platných zákonů si Abbott vyhrazuje právo změnit tyto předpisy pro ochranu údajů, aby došlo k zohlednění technologického pokroku, změn zákonů a předpisů a dobré obchodní praxe.